O Nás

Názov Združenia: DLHÉ DIELY – garáže obje. 335.

Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení nezávislá, nezisková a dobrovoľná organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Členstvo v Združení je dobrovoľné, viazané na vlastnícke právo k nebytovému priestoru – garáži, nachádzajúcej sa v objekte.

Sídlo Združenia: Ľ. Fullu 62, 841 05 Bratislava.

Cieľ činnosti Združenia
1. Cieľom činnosti Združenia je:
a) zabezpečovať pre svojich členov údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení objektu, príslušenstva a pozemku,
b) zabezpečovať pre svojich členov revízie technických zariadení v súlade s technickými normami,
c) zabezpečovať pre svojich členov poskytovanie služieb spojených s užívaním objektu, a to:
– dodávky vody z verejných vodovodov a vodární,
-dodávky elektrickej energie,
– odvádzanie odpadových vôd.
– osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení objektu,
– odvoz smetia,
– upratovanie spoločných častí a zariadení objektu,
– čistenie chodníkov okolo objektu,
– požiarna ochrana objektu,
– deratizácia objektu,
– poistenie objektu,
– vstup do objektu pomocou diaľkovo ovládanej vstupnej brány,
d) zastupovanie členov Združenia na rokovaniach a ďalších kontaktoch s právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa týkajú objektu a s vlastníkmi garážových boxov, ktorí nie sú členmi Združenia.
e) zastupovať svojich členov vo vzťahu k súdom a správnym orgánom,
f) odsúhlasovať alebo zamietať za členov Združenia stavebné úpravy priestorov v objekte,
g) rozhodovať samostatne o správe objektu v mene svojich členov, ak členovia Združenia tvoria nadpolovičnú väčšinu všetkých vlastníkov objektu. V opačnom prípade (t.j. Združenie netvorí napolovičná väčšina všetkých vlastníkov objektu). Združenie zastupuje svojich členov pri rozhodovaní o správe objektu.

Členovia rady OZ a ich rozdelenie ktoré sa určilo na schôdzi rady OZ

Adalbert Pomsar – právne záležitosti s právnikom a správcom objektu, riešenie technických záležitostí pri odstraňovaní závad na objekte, osvetlenie objektu, dohľad a spolupráca so správcom nad formou Rozúčtovanie a Zálohová faktúra
Predseda OZ

Ivan Kučiak – čistota objektu z vonku i z vnútra, závady na objekte, požiarná ochrana, brány
Podpredseda OZ

Tibor Ferenczy – riešenie technických záležitostí  

Martin Sklenář úhrada faktúr, platobné príkazy, potvrdenia pre kataster, elektromery

Infolinka pre prípad potreby a nahlasovanie technických nedostatkov na objekte
02/ 6541 26 91